<

มนต์เสน่ห์ของเส้นทางเดินเรือ โลกยุคโบราณ - เมืองมะละกา มะละกา

ครั้งหนึ่งในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่สำคัญ มะละกาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอีกแห่งของประเทศ ยูเนสโกประกาศให้เมืองมะละกาเป็นมรดกโลก ถือเป็นแหล่งกำเนิดทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 600 ปี เป็นที่ตั้งของอาคาร สถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพราะได้รับอิทธิพลจากอังกฤษ โปรตุเกสและดัตช์ จากยุคอาณานิคมในอดีต
ดูแผนที่